Algemene voorwaarden kinderboek Lodie Beer

Artikel 1 (Algemeen)

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van boek Lodie Beer.
1.2 Lodie Beer is een samenwerkingsproject van Gerie van der Land-Zijderveld van Schrijverij Gerie van der Land-Zijderveld uit Plasmolen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54547563, www.schrijverij-gerie.nl  en Patricia Heijmen van Mooie dingen enzo, uit  Molenhoek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56595034, www.mooiedingenenzo.nl  Beiden vervolgens te noemen “Lodie Beer.”
1.3 Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Lodie Beer middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.
1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Lodie Beer zijn overeengekomen.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Lodie Beer worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Lodie Beer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.6 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Lodie Beer en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.
1.7Informatie over Lodie Beer is te lezen op de websites van Gerie van der Land-Zijderveld en Patricia Heijmen evenals op de facebookpagina Kinderboek Lodie Beer. Lodie Beer heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Lodie Beer website te wijzigen.

Artikel 2 (Aanbiedingen en overeenkomsten)

2.1 Alle aanbiedingen van Lodie Beer zijn vrijblijvend en Lodie Beer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lodie Beer. Lodie Beer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lodie Beer dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Lodie Beer gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Lodie Beer.
2.4 De administratie van Lodie Beer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Lodie Beer verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Lodie Beer verrichte leveringen. Lodie Beer erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.5 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: – een omschrijving van de producten die door de klant gekocht zijn met de daarbij behorende prijs – klantgegevens als naam, adres (afleveradres en of factuuradres), e-mailadres en telefoonnummer en de betaalgegevens van de klant; – het e-mailadres van Lodie Beer.

Artikel 3 (Levering en levertijden)

3.1 De door Lodie Beer opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.2 De productie van de boekjes geschiedt zodra de betaling ontvangen is.
3.3 De levering van de boekjes geschiedt zodra de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 4 (Prijzen en betaling)

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten worden per bestelling apart in rekening gebracht en kunnen per product verschillen. De bezorgkosten worden genoemd bij de productinformatie.
4.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie via automatische incasso van bank- of girorekening met toestemming van de klant op het moment dat bestellingen voor de klant worden verwerkt.
4.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Lodie Beer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Lodie Beer te weigeren.
4.4 Betalen is mogelijk via PayPal, iDEAL en credit card. Op verzoek en na doorgeven van de benodigde gegevens kan er betaald worden via overschrijving.

Artikel 5 (Overmacht)

5.1 Lodie Beer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 (Eigendom van producten)

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Lodie Beer, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Lodie Beer zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7 (Intellectuele en industriële eigendomsrechten)

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Lodie Beer geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 8 (Reclames en aansprakelijkheid)

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Lodie Beer daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Lodie Beer de desbetreffende producten tegen retournering daarvan vervangen door nieuwe producten.

Artikel 9 (Bestellingen en communicatie)

9.1 Lodie Beer is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Lodie Beer, dan wel tussen Lodie Beer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Lodie Beer.

Artikel 10 (Persoonsgegevens en privacy)

10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
10.2 Alleen als de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Lodie Beer. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Lodie Beer. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
10.3 Betaalgegevens zoals creditcard- ,bank- en girorekening gegevens van de klant zullen door Lodie Beer in geen enkel bestand worden opgeslagen.
10.4 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Lodie Beer over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Lodie Beer. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 11 (Diversen)

11.1 Indien de klant aan Lodie Beer schriftelijk opgave doet van een adres, is Lodie Beer gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Lodie Beer een nieuw adres heeft doorgegeven.
11.2 Indien door Lodie Beer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lodie Beer deze voorwaarden soepel toepast.
11.3 Lodie Beer is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 12 (Toepasselijke recht en geschillenregeling)

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lodie Beer is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Share Button